KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka klauzula informacyjna znajduje się w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rada Pedagogiczna

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191 ze zm.),
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz.U. z 1992 r. Nr 36 poz. 155 ze zm.).

Przedszkole zatrudnia pracowników pedagogicznych:

Nauczycieli wychowania przedszkolnego i nauczyciela religii

 • W przedszkolu nauczyciele są zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela, a w zakresie nienormowanym w/w ustawą stosuje się Kodeks pracy.  Warunki zatrudnienia nauczyciela  definiuje Rozporządzeniu w sprawie szczegółowych kwalifikacji . Stosunek pracy z nauczycielem nawiązuje się na podstawie mianowania lub umowy o pracę.

Stanowisko nauczyciela może zajmować osoba, która, zgodnie z art. 9 ust. 1 KN:

 • ma wyższe wykształcenie z odpowiednim przygotowaniem pedagogicznym lub ukończyła zakład kształcenia nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego są to wystarczające kwalifikacje,
 • przestrzega podstawowych zasad moralnych
 • spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania zawodu.

Kompetencje rady pedagogicznej przedszkola

Zebrania rady pedagogicznej organizuje jej przewodniczący, czyli dyrektor przedszkola, przy czym inicjatywa dla zwołania zebrania przysługuje:

 1. organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny,
 2. dyrektorowi,
 3. radzie przedszkola,
 4. organowi prowadzącemu,
 5. co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

Zasadnicze kompetencje rady pedagogicznej określa w art. 41 Ustawy o systemie oświaty wyznaczają dwie główne role :

 1. Rolę stanowiącą
 2. Rolę opiniodawczą

Ad. 1. 

 1. zatwierdzania planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez radę przedszkola,
 2. podejmowania uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu po zaopiniowaniu ich projektów przez radę przedszkola,
 3. ustalania organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola,
 4. podejmowania uchwał w sprawie skreślenia z listy wychowanków.

Ad.2.

 1. organizacji pracy przedszkola, w tym zwłaszcza rozkładu zajęć,
 2. projektu planu finansowego przedszkola,
 3. wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

propozycji dyrektora przedszkola dotyczących przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

Członków rady pedagogicznej oraz osoby biorące udział w zebraniu na mocy art. 43 ust. 3 Ustawy o systemie oświaty spoczywa obowiązek zachowania poufności - nieujawniania poruszanych na nim spraw.

Szczegółowo działalność rady pedagogicznej określa jej regulamin, który ma charakter aktu wewnętrznego przedszkola.

Katalog spraw do których rada pedagogiczna przedszkola ma kompetencje jest– z mocy art. 41 ust. 1 znacznie szerszy i przedstawia je STATUT PRZEDSZKOLA

Podmiot udostępniający informację:
Przedszkole miejskie nr 100 w Łodzi
odpowiada: Ewa Cholerzyńska
data: 30-01-2018
wytworzył: Ewa Cholerzyńska
data: 30-01-2018
data: 30-01-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 15-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 02-11-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 536